E-posta:  
Şifre:  
Kayıt Ol

Bankacılar İçin Kambiyo Senetleri (Çek, Bono, Poliçe) Hukuku Eğitimi

Bankacılar İçin Kambiyo Senetleri (Çek, Bono, Poliçe) Hukuku Eğitimi

Amaç: Bu eğitimde kambiyo senetleri (çek, bono, poliçe) ile ilgili olarak bankadaki günlük çalışma hayatında sıklıkla karşılaşılan  hukuki sorunlara yanıtlar verilmekte ve katılımcılara Kambiyo Senetleri Hukuku bilgileri de aktarılarak bankalarda sıkça yapılan hataların önüne geçilmesi amaçlanmıştır.  

Süre: 1 Gün

İçerik:

Kambiyo senedi

Bononun yasal unsurları

Poliçenin yasal unsurları

Çekin yasal unsurları

Kambiyo senedinin tutarında yazı ve rakamla yazılan ifadeler 

Kambiyo senedi üzerindeki imzanın keşideciye ait olmaması 

Kambiyo senedini keşideci olarak belirtilen kişinin imzalamamış olması

Keşideci, kambiyo senedi tanzim etmesine sebep olan mal veya hizmeti almadığını ileri sürmesi

Boş olarak imzalanan bir kambiyo senedi

Alacaklının bir kambiyo senedinin bedelini tahsil etmesine rağmen, senet asılını ilgilisine vermemesi

Kambiyo senedinin yağması suçu

Mevcut bir borç için kambiyo senedi düzenlenmesi

Vekaleten kambiyo senedi düzenlenmesi

Kambiyo senedinin ciro edilmesinin yasaklanması

Kambiyo senedinin zayi edilmesi

Bonoda zamanaşımı süresi

İmzaların bağımsızlığı (istiklali) ilkesi

Bono metinlerinde yazan “malen”, “nakden” kelimeleri

Senedin unsurlarında sonradan tahrifat yapılması

Ödeme yasağı kararı

Sıra senetlerde, senetlerden birinin vadesinde ödenmemesi

Son hamilin, kambiyo senedi borçlularına başvurması

Ödenmeyen kambiyo senetleri için komisyon talep edilmesi

Bankaya tahsile verilmiş kambiyo senetlerinin haczi

İskonto ve iştira kredisi

Tevdi bordrosunun fonksiyonu

Teminat senedi

Senedin unsurlarında sonradan tahrifat veya sahtelik yapılması 

Senedin protesto edilmesi

Sakat protesto

Protesto kaydının sonradan kaldırılması

Keşide yeri için yapılan kısaltmalar

Ciro silsilesindeki kopukluk 

Beyaz ciro

Tahsil cirosu

Bankanın tahsil cirosu ile aldığı bir kambiyo senetleri

Temlik cirosu ile alınan Kambiyo Senetleri 

Aval ve eşin muvafakatı

Bankanın çeki öderken dikkat etmesi gereken hususlar

Çekte ibraz süresi

Açık çekler

İleri keşide tarihli çekler

Takas aracılığıyla ibraz edilen çeklerde kontrol yükümlülüğü

Çek üzerindeki imzanın keşideciye ait olmaması

Karşılıksız çekte zamanaşımı süresi 

Zamanaşımına uğramış olan çek

Bankanın karşılıksız kalan çekler için yasal ödeme yükümlülüğü

Tahrif edilmiş çek

Karşılıksız kalan çeklerde çek tazminatı

Çekten cayma

Karşılıksız çek keşide edilmesinin cezai sonuçları

Keşidecinin çeki keşide ettikten sonra konkordato talep etmesi

Mahkemeler tarafından çekler ile ilgili olarak verilen ihtiyati tedbir kararları 

Zamanaşımına uğramış olan hesaplar üzerine keşide edilmiş çekler

Keşidecinin çekin boş olarak rızası dışında elinden çıktığını bankaya iletmesi

İleri tarihli çeklerde ibraz ve ödeme

Keşidecinin vefat etmesinden sonra ödeme için ibraz edilen çekler

Türk Lirası bir hesap üzerine yabancı para üzerinden çek keşide edilmesi

Konkordato mühleti içinde Kambiyo senedi düzenlenmesi