E-posta:  
Şifre:  
Kayıt Ol

Bankacılar İçin Kefalet Hukuku Eğitimi

Bankacılar İçin Kefalet Hukuku Eğitimi

Amaç: Bu eğitimle bankacılık uygulamasındaki önemli teminatlardan birisi olan kefalet hususunda bankacıların bilgilenmesi ve uygulamada sıkça ortaya çıkan sorunların engellenerek kredilerin teminatsız kalmasının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Bu eğitimi alan bankacılar kefaletle ilgili pratik bilgiler edinecek ve bu hukuki bilgileri iş hayatında somut olarak kullanabilecektir. Ayrıca Yargı Kararlarına yansıyan uygulamalardan örnekler ile katılımcının konuyu somut olay üzerinden anlamasına imkân sağlanmaktadır.

Süre: 1 Gün

İçerik:

Hukuken geçerli bir kefalet için dikkate edilmesi gerekenler

Müşterek imza ile temsil edilen şirketlerin kefaleti

El yazısı koşullarının kefalet sözleşmesine etkisi

Okuma yazma bilmeyenler veya uzuv kaybı olanları kefaleti

Şirketin kefil alınması

Kefalet limitinin yabancı para olarak gösterilmesi

Kefalet limiti gram altın olarak gösterilmesi

Kefalet limiti kredi limitinden fazla olması

Elektronik imza ile kefalet

Kefalet sözleşmesinde damga vergisi

Kefalet sözleşmesinin vekaleten imzalanmasında dikkat edilecek hususlar

Reşit olmayanların kefaleti

Kendisine vasi tayin edilmiş kişinin kefaleti

Yabancı uyruklu kişilerin kefaleti

İpotek resmi senetlerinde yer alan kefalet beyanları

Önceden kullanılmış olan bir krediye sonradan kefil olunması

İcra kefaleti

Bono üzerindeki müteselsil kefil ibaresi

Avaller

Kredi sözleşmesine kefalet yerine garantör alınması

Anonim şirketin, yönetim kurulu üyeleri lehine kefil olması

Yavru şirketin ana şirkete kefil olması

Anonim şirketin kendi paylarını iktisabında finansal yardım yasağı

Halka açık ve borsada işlem gören veya işlem görmeyen şirketler tarafından verilecek

Kefaletler

01.07.2012 tarihinden önce imzalanmış olan kefalet sözleşmeleri

Kefaletin geçersizliğinin ileri sürülmesi

Kefalette şekil eksikliği ve hakkın kötüye kullanılması

Kefalet sözleşmelerinde genel işlem koşulu (GİK) denetimi

Kredi sözleşmesinin bir örneğinin kefile verilmesi

Kefalet sözleşmelerinde eş rızası uygulaması

Müteselsil kefilden talep şartları

Rehinle teminat altına alınmış alacaklarda müteselsil kefile başvuru

Kefilin teminat göstermek suretiyle icra takibi durdurması

Adi kefilden borcun tahsilinin istenme koşulları

Şirket kredi kartlarına kefalet

Bireysel krediler ve kredi kartlarında, müşteri ile birlikte kefile de temerrüt ihtarı

Asıl borçluyla veya kefiller yapılan protokoller

Kefilin banka hesaplarına bloke konulması

Kefilin kefalet limiti sorumluluğu

Bankanın kefillerden birinden kısmi ödeme kabul etmesi

Borcun tasfiyesine yönelik protokollerde kefilin onayı

Kefil alacaklıdan kredinin kat edilmesini talep etmesi

Kefil alacaklıdan icra takibi başlatılmasını talep etmesi

Kefilin kredinin akdi faizinden sorumluluğu

Kefilden gayri nakdi risklerin depo edilmesinin istenmesi

İflasın ertelenmesinin kefillere etkisi

Kredi müşterisinin iflas etmiş olması

Limit artırımında imzası olmayan kefil

Kefil şirketin tür veya unvan değiştirmesi

Kredi müşterisi şirketin tür değiştirmesi

Kefil şirketin bölünmesi

Kredi müşterisi firmanın bir başka firmayla birleşmiş olması

Kredi borçlusu, kefilin ödeme talebinin red edilmesini bankadan istemesi

Kefaletin doğmuş doğacak her borçtan sorumluluğu kapsaması

Kredi sözleşmesi kaybedilmiş veya hiç imzalanmamış olaması hali

Kefil, lehine kefalet verdiği firmanın bir başka firma için verdiği kefaletten sorumluluğu

Yabancı para üzerinden verilen ipoteklerin kefalet borçlarına etkisi

Bankanın kefili bilgilendirme zorunluluğu

Kefil tarafından borç ödenmesinde teminatların akıbeti

Kefil veya ipotek veren üçüncü kişi tarafından borç ödenmesi

Kefilin kısmi ödeme yapması

Bankanın ödeme yapan kefile rehinleri devretmemesi

Teminatın serbest bırakılması halinde kefillerin ve eşlerinin muvafakatleri

İpoteğin eş muvafakati yokluğundan mahkemece iptali

Alacaklıya ödeme yapan kefilin diğer kefillere başvurması

Bankaya ödemede bulunan kefilin bankanın daha önce başlattığı icra takibine devamı

Kefile alacağın devri (temliki)

Kredi Garanti Fonu’nun (KGF) bir kredi sözleşmesine kefil olması

Kefalet sözleşmesinin geçerlilik süresi

Kredinin vadesi 10 yıldan fazla olması

Kapanan bir kredide yer alan kefaletlerden mevcut borçlar için faydalanma

Kefilin kefaletten ayrılma ihtarı

Kefilin vefat etmesi

Kefilin mirasçılarının mirası reddetmesi

Kefilin vefatından sonra kullandırılan krediler

Yargı Kararları ile uygulamadan örnekler