E-posta:  
Şifre:  
Kayıt Ol

Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Eğitimi

Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Eğitimi

Süre: 1 Gün

İçerik:

A- Kanunun Amacı 

1- Kadın 

2- Çocuk 

3- Aile Bireyleri 

a- Dar anlamda aile 

b- Geniş anlamda aile 

c- En geniş anlamda aile 

4- Tek Taraflı Israrlı Takip Mağduru 

B- Kanunun Uygulanmasında ve Gereken Hizmetlerin Sunulmasında Uyulması Gereken Temel İlkeler 

1- Anayasa 

2- Uluslararası Sözleşmeler 

a- Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi

aa- Sosyal ve Kültürel Davranış Modellerinin Değişimini Sağlamak 

bb- Resmi Müfredatın Belirlenmesi 

cc- Medya ve Özel Sektör 

dd- Bilinen Dilde Bilgi Verme 

ee- Zorla Evlendirmenin Suç Sayılması 

ff- Yardım ve Yataklığın Suç Sayılması 

gg- Ceza Sorumluluğunun Azaltılmaması 

hh- Uyuşmazlığın Alternatif Yollarla Çözüm Yasağı 

b- Diğer Uluslararası Sözleşmeler ve Belgeler 

aa- Birleşmiş Milletler 

bb- Avrupa 

aaa- Avrupa Birliği İlerleme Raporları 2011 - 2012 

bbb- Avrupa Konseyi 

ccc- Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (Opuz / Türkiye) Kararı 

- İç Hukuktaki Gelişmeler 

A- Şiddet 

B- Şiddet Türleri 

1- Aile - Ev İçi Şiddet 

a. Fiziksel şiddet 

b. Cinsel şiddet 

c. Duygusal istismar 

d. İhmal 

e. Ekonomik istismar 

2- Kadına Yönelik Şiddet 

a- Kadına Yönelik Şiddet Türleri 

aa- Sözel Şiddet 

bb- Fiziksel Şiddet 

cc- Psikolojik Şiddet 

dd- Ekonomik Şiddet 

ee- Cinsel Şiddet 

ff- Kontrol İçerikli Şiddet 

b- Kadına Yönelik Şiddetin Nedenleri 

a- Bireysel Nedenler 

bb- Ailede Şiddet Öyküsü 

cc- Alkol Kullanma 

dd- Kişilik Bozuklukları 

ee- İlişkinin Biçimi ile İlgili Faktörler 

ff- Toplumsal Faktörler 

gg- Kültürel Etkenler 

hh- Medya 

Koruyucu ve Önleyici Tedbirlere İlişkin Hükümler 

Mülkî amir tarafından verilecek koruyucu tedbir kararları 


A- Mülkî Amir Tarafından Verilecek Koruyucu Tedbir Kararları 

1- Mülkî Amir 

2- Koruyucu Tedbir Kararları 

a- Barınma yeri 

b- Maddi yardım 

c- Rehberlik ve danışmanlık hizmeti 

d- Koruma altına alma 

e- Kreş imkanı 

C- Kolluk Amiri Tarafından Verilecek Koruyucu Tedbir Kararları 

1- Kolluk Amiri 

2- Gecikmesinde Sakınca Bulunan Hâl 

3- Koruyucu Tedbir Kararları 

4- Mülkî Amir Onayı 

5- İngiltere’den Bir Uygulama Örneği 

Polis 

Polisin Tutumu 

Enformasyon Teknolojisi 

Değerlendirme 

Hâkim tarafından verilecek koruyucu tedbir kararları 

A- Hâkim Tarafından Verilecek Koruyucu Tedbir Kararları 

1- İşyerinin değiştirilmesi

2- Ayrı yerleşim yeri belirlenmesi 

3- Aile konutu şerhi konulması

4- Tanık Koruma Kanunu hükümlerine göre kimlik ve ilgili diğer bilgi ve belgelerinin değiştirilmesi 

Hâkim tarafından verilecek önleyici tedbir kararları 

A- Hâkim Tarafından Verilecek Önleyici Tedbir Kararları 

1- Şiddet mağduruna yönelik önleyici tedbirler 

2- Çocuk Koruma Kanununda yer alan koruyucu ve destekleyici tedbirler 

3- Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre velayet, kayyım, nafaka ve kişisel ilişki kurulması hususları 

a- Velâyet 

b- Kayyım 

c- Nafaka 

d- Kişisel ilişki kurulması 

3- Tedbir Nafakası 

B- Kolluk Amiri Tarafından Verilecek Önleyici Tedbir Kararları 

C- Tedbirlerin Kaldırılması 

Suçlara ilişkin saklı tutulan hükümler 

İhbar 

Tedbir kararının verilmesi, tebliği ve gizlilik 

A- Tedbir Kararının Verilmesi 

1- Tedbir talebi 

2- Tedbir kararının süresi 

3- Delillerin değerlendirilmesi 

a- Koruyucu tedbir kararlarında 

b- Önleyici tedbir kararlarında 

B- Tedbir Kararının Tefhim veya Tebliği 

C- Gizlilik 

D- Eşya ve Belgelerin Teslimi 

İtiraz 

Tedbir kararlarının bildirimi ve uygulanması 

Kolluk görevleri 

Teknik yöntemlerle takip 

Tedbir kararlarına aykırılık 

Merkezlerin Kurulması, Destek Hizmetleri ve Kurumlararası Koordinasyon 

Şiddet önleme ve izleme merkezlerinin kurulması 

Destek hizmetleri 

A- Şiddetin Önlenmesi ve Tedbir Kararları ile İlgili Olarak Verilecek Destek Hizmetleri 

B- Korunan Kişilerle İlgili Olarak Verilecek Destek Hizmetleri 

C- Şiddet Uygulayanla İlgili Olarak Verilecek Destek Hizmetleri 

D- Şiddet Mağduru ile Şiddet Uygulayana Yönelik Hizmetler 

Kurumlararası koordinasyon ve eğitim 


Mali Hükümler 

Geçici maddi yardım yapılması 

Nafaka 

Sağlık giderleri 

Harçlar ve masraflardan, vergilerden muafiyet ve davaya katılma 

Kadrolar 

Yönetmelik 

Şiddet önleme ve izleme merkezlerinin faaliyete geçmesi 


ULUSAL MEVZUAT 

6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna İlişkin Uygulama Yönetmeliği 

Kadın Konukevlerinin Açılması ve İşletilmesi Hakkında Yönetmelik 

6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun Uygulaması Hakkında Genelge 

T.C. İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı İle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Arasında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kapsamında Sunulan Hizmetlerde Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesine, İşbirliği Yapılmasına ve Eşgüdümün Artırılmasına Dair Protokol 

Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun 

Çocuk Koruma Kanunu 

Çocuk Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 

Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararlarının Uygulanması Hakkında Yönetmelik 

Tanık Koruma Kanunu 

Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Mahkemelerce Alınacak Tanık Koruma Tedbirlerine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik 

(Yürürlükten Kaldırılan / Mülga) Ailenin Korunmasına Dair Kanun 

ULUSALÜSTÜ MEVZUAT

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi

İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına 

İlişkin Sözleşme

İşkenceye ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı veya Onur Kırıcı Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşme 

Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi 

Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi Genel Tavsiye Kararları 19 No’lu Tavsiye Kararı (11. Oturum, 1992) 310

Kadınlara Karşı Şiddetin Tasfiye Edilmesine Dair Bildiri

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme

Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformu Dördüncü Dünya Kadın Konferansı

52/86 Sayılı Genel Kurul İlke Kararı: Kadınlara Yönelik Şiddetin Tasfiyesi İçin Suç Önleme ve Ceza Adaleti Tedbirleri 

Cinsel Sömürü Amacıyla İnsan Ticareti Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin 19 Mayıs 2000 Tarihinde Kabul Ettiği R (2000) 11 Sayılı Karar ve İzahat Belgesi 

Pekin+5 Sonuç Belgesi 

Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Tasfiye Edilmesine Dair Sözleşmeye İlişkin Seçmeli Ek Protokol 

Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi 

30 Nisan 2002’de Kabul Edilen, Bakanlar Komitesi’nin Üye Devletlere Kadınların Şiddete Karşı Korunmasına İlişkin Tavsiye Kararı Rec (2002) 5 ve İzahat Belgesi 

Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesine İlişkin İhtiyari Protokol 

Genel Kurul Tarafından Kabul Edilen Karar [Üçüncü Komite Raporu Üzerine (A/63/425)] 

Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi 

AİHM – YCGK KARARLARI 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Üçüncü Daire Opuz – Türkiye 

T.C. Yargıtay Ceza Genel Kurulu