E-posta:  
Şifre:  
Kayıt Ol

Banka Teminat Mektuplarının Ödeme İstemiyle İbrazı

Banka Teminat Mektuplarının Ödeme İstemiyle İbrazı

Yazarı: Av. Arb. Bora Durmaz

Yayınevi: Legal Yayıncılık, 

Basım Tarihi : 2016-05, 

Sayfa Sayısı : 265, 

Kapak Türü : Karton, 

Kağıt Türü : 1.Hamur, 

Basım Yeri : İstanbul, 

Barkodu : 9786053150947, 

Boyut : 16x24, 

Baskı : 1

İÇİNDEKİLER

-       ÖNSÖZ  V

-       ÖZET  VII

-       ABSTRACT  IX

-       KISALTMALAR CETVELİ  XI

-       İÇİNDEKİLER  XIII

-       GİRİŞ  21

ÇALIŞMA KONUSUNUN TESPİTİ VE SINIRLANDIRILMASI

-       Çalışma Konusunun Tespiti  25

-       Konunun Sınırlandırılması    26

-       Çalışma Planı  26

BİRİNCİ KISIM

-       GARANTİ SÖZLEŞMESİ VE BANKA TEMİNAT MEKTUBU KAVRAMLARI

BİRİNCİ BÖLÜM

-       GENEL OLARAK BANKA TEMİNAT MEKTUPLARI İLE İLGİLİ MEVCUT DURUMVE TÜRK BORÇLAR KANUNU 603. MADDESİ İLE GETİRİLEN DÜZENLEME

-       BANKATEMİNAT MEKTUPLARI İLE İLGİLİ MEVCUT DURUM  29

-       II.YARGITAY’IN 1967 VE 1969 TARİHLİ İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARLARI  30

-       III.TÜRK BORÇLAR KANUNU m.603 İLE GETİRİLEN  DÜZENLEME  34

İKİNCİ BÖLÜM

-       GARANTİ SÖZLEŞMESİ

-       I.GARANTİ SÖZLEŞMESİNİN TANIMI  37

-       II.GARANTİ SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI  39

-       A-) Garanti Alanı Belli Bir Hareket Tarzına Yöneltme  39

-       B-) Rizikonun Üstlenilmesi  40

-       C-) Bağımsız Yükümlülük (Asli Mükellefiyet) Altına Girme  44

-       D-) İvaz Konusu  45

-       III.GARANTİ EDİLEN RİZİKONUN NİTELİĞİNE GÖRE GARANTİ SÖZLEŞMESİNİN  

-       TÜRLERİ  46

-       A-)Kefalet Benzeri (Teminatı Amaçlayan) Garanti Sözleşmesi  46

-       B-) Yöneltmeyi Amaçlayan (Saf) Garanti Sözleşmeleri  48

-       IV.GARANTİ SÖZLEŞMESİNİN KEFALETTEN FARKI  49

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

-       BANKA TEMİNAT MEKTUPLARI

-       I.GENEL OLARAK  53

-       II. BANKA TEMİNAT MEKTUBUNUN TANIMI  54

-       III. BANKA TEMİNAT MEKTUPLARININ HUKUKİ  NİTELİĞİNE İLİŞKİN FARKLI

-       GÖRÜŞLER  56

-       Genel Olarak  56

-       Banka Teminat Mektuplarının Kefalet Sözleşmesi Olduğu Görüşü  56

-       C. Banka Teminat Mektuplarının Garanti Sözleşmesi Olduğu Görüşü  57

-       D. Banka Teminat Mektuplarının Karma Nitelikli Sözleşme Olduğu Görüşü  58

-       E. Banka Teminat Mektuplarının Kendine Özgü (Sui Generis) Sözleşme Olduğu Görüşü  58

-       F. Banka Teminat Mektuplarının Hukuki Niteliğine İlişkin Değerlendirmemiz  59

-       IV.BANKA TEMİNAT MEKTUPLARININ GARANTİ SÖZLEŞMESİ SAYILMASININ BAZI ÖNEMLİ SONUÇLARI  60

-       A. Yasadan Kaynaklanan Bir Rücu İmkanının Olmaması  60

-       B. Haklarını Kullanmasına Yarayacak Senetlerin Teslimi ve Gerekli Bilgilerin Verilmesinin Yasal Olarak Zorunlu Olmaması  61

-       Zamanaşımı Bakımından Sonuçları  61

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

-       BANKA TEMİNAT MEKTUPLARININ MUHTELİF TÜRLERİ

-       I.ÖDEME TALEBİNİN ŞEKİL VE ŞARTLARINA GÖRE BANKA TEMİNAT MEKTUPLARI  63

-       İlk Yazılı Talepte Ödeme Kayıtlı Banka Teminat Mektupları  63

-       İlk Yazılı Talepte Ödeme Klozunu İhtiva Eden Banka Teminat Mektuplarında  

-       Bankanın Ödeme Yükümlülüğünü Sınırlayan Hususlar  65

-       Bankanın İleri Sürebileceği Kendisine Ait Defiler  65

-       aa. Yanılma  66

-       bb. Aldatma  67

-       cc. Korkutma  69

-       dd. Takas  70

-       b. Ödeme Talebinin Bankaya Ulaşmasından Evvel Banka Teminat Mektubuna  İstinaden Ödeme Yapılmasına Mani Olacak Bir İhtiyati Tedbir Kararının Tebliğ Edilmesi  72

-       Şartlı Banka Teminat Mektupları  73

-       II.KONUSUNA GÖRE BANKA TEMİNAT MEKTUPLARI    76

-       Avans Teminat Mektupları  76

-       Geçici Teminat Mektupları  76

-       Kesin Teminat Mektupları  77

-       III.ETKİ SÜRESİNE GÖRE BANKA TEMİNAT  MEKTUPLARI  79

-       A. Süresiz (Vadesiz) Teminat Mektupları  79

-       Süreli (Vadeli) Teminat Mektupları  79

-       IV.VERİLDİKLERİ MAKAMA GÖRE TEMİNAT MEKTUPLARI  81

-       A. Mahkemeye İcra Dairelerine Verilen Teminat Mektupları  81

-       B. Gümrük İdaresine Hitaben Verilen Teminat Mektupları  81

-       Vergi Dairelerine Hitaben Verilen Teminat Mektupları  82

-       Petrol Dairesine Hitaben Verilen Teminat Mektupları  83

-       Türk Turing ve Otomobil Kurumuna Hitaben Verilen  Teminat Mektupları  83

-       Diğer (Serbest Konulu) Teminat Mektupları  83

-       V. İKİNCİ BANKANIN DEVREYE GİRMESİNE GÖRE  84

-       A. Doğrudan Banka Teminat Mektupları  84

-       B.  Dolaylı Banka Teminat Mektupları  84

BEŞİNCİ BÖLÜM

-       BANKA TEMİNAT MEKTUPLARI İLE İLGİLİ SIK KARŞILAŞILAN SORULAR

-       I.BANKA TEMİNAT MEKTUPLARI KIYMETLİ EVRAK NİTELİĞİNİ HAİZ MİDİR?  87

-       A. Kıymetli Evrakın Tanımı  87

-       B. Kıymetli Evrakın Unsurları  88

-       1.Evrak Kavramı  88

-       2.Evrakın Devredilebilir Nitelikte Bir Hak Barındırıyor Olması  88

-       3.Barındırdığı Hak İle Evrakın Bütünleşmiş Olması  89

-       Teşhisve İbraz Senetleri Kavramları İle Banka Teminat  Mektupları  90

-       D. Ulaşılan Sonuç  92

-       II.BANKA TEMİNAT MEKTUPLARI HACZEDİLEBİLİR  Mİ?  93

-       A. Lehtarın Muhataptan Olan Alacakları İçin Haciz Talebi  94

-       B. Lehtarın Borçlarından Dolayı Haciz Talebi  96

-       C. Muhatabın Alacaklıları Tarafından Haciz Talebinde  Bulunulması  96

-       1.Muhatabın ödeme isteminden önce;  96

-       2.Muhatabın Ödeme İsteminden Sonra Haciz Talebi  98

-       III.MUHATABIN ÖDEME TALEBİNDE BULUNMAMASI DURUMUNUN İNCELENMESİ  99

İKİNCİ KISIM

-       BANKA TEMİNAT MEKTUBU İLİŞKİSİNİN TARAFLARI TARAFLARARASINDAKİ İLİŞKİLER

BİRİNCİ BÖLÜM

-       BANKA TEMİNAT MEKTUBU İLİŞKİSİNİN TARAFLARI

-       I.LEHTAR VE MUHATAP KAVRAMLARININ FARKLI  KULLANIMINAİLİŞKİN NOT  101

-       II.GENEL OLARAK TARAF KAVRAMI  102

-       III. BANKA TEMİNAT MEKTUBU İLİŞKİSİNİN  TARAFLARI  102

-       Banka  102

-       Banka Tanımının Kapsamı  103

-       Yasal Şartları Haiz Olmadan Bankacılık Yapan Bir İşletme  Tarafından Verilen  

-       Teminat Mektuplarının Durumu  104

-       Bankanın Teminat Mektubu Verme Ehliyeti Meselesi  106

-       TMSF’ye Devredilen Bankalarca Verilen Teminat Mektuplarının İbrazı Meselesi. 107

-       Bankacılık Kanunu 141. Maddesinde Belirtilen Zamanaşımı  Süresinin Banka  

-       Teminat Mektuplarının İbrazı Açısından Değerlendirilmesi  109

-       a. Fon Açısından Öngörülen 20 Yıllık Zamanaşımı Süresinin Eşit Olarak  Uygulanması Sorunu  109

-       Teminat Mektubu Veremeyecek Bir Banka Türü Var mıdır?  111

-       Banka Teminat Mektuplarında İmza Meselesi  112

-       Banka Teminat Mektupları İle İlgili Üst Sınır  113

-       Kredi Sınırlarının Aşılması Suretiyle Teminat Mektubu Düzenlenmesi  114

-       B. Muhatap  116

-       Birden Fazla Muhatap Olması Durumu  117

-       Muhatabı Belli Olmayan Teminat Mektubu Düzenlenmesi  118

-       Muhatabın Ehliyeti  119

-       Muhatabın Gerçek Kişi Olması Halinde  119

-       aa. Tam Ehliyetsizler  120

-       bb. Sınırlı Ehliyetsizler  121

-       Muhatabın Tüzel Kişi Olması Halinde  122

-       C. Lehtar  123

-       IV.TARAFLARLA İLGİLİ ÖZEL DURUMLAR  124

-       A. Muhatabın Değişmesi  124

-       Banka Teminat Mektubundan Kaynaklanan Alacağın Devri  125

-       Alacağın Sözleşme ile Devri  126

-       Alacağın Yargı Kararı ile Devri  128

İKİNCİ BÖLÜM

-       BANKA TEMİNAT MEKTUBUNDA TARAFLAR ARASINDAKİ İLİŞKİLER

-       I.LEHTAR İLE MUHATAP ARASINDAKİ HUKUKİ İLİŞKİ: TEMEL İLİŞKİ  129

-       II. LEHTAR İLE BANKA ARASINDAKİ HUKUKİ İLİŞKİ: KARŞILIK İLİŞKİSİ  130

-       A. Karşılık İlişkisinden Banka Açısından Doğan Yükümlülükler  131

-       Teminat mektubu verme  131

-       Lehtarın Talimatlarına Uyma  132

-       3.Görüş Bildirme  132

-       Paraya Çevirme Talebini Lehtara Bildirme  132

-       5.Muhatabın Ödeme Talebini İnceleme ve Ödemeyi Reddetme  133

-       B. Karşılık İlişkisinden Lehtar Açısından Doğan  Yükümlülükler  134

-       1.Komisyon Ödeme  134

-       2.Bankanın Yaptığı Masrafları Ödeme  134

-       3.Teminat Verme  135

-       III.BANKA İLE MUHATAP ARASINDAKİ İLİŞKİ:  GARANTİ İLİŞKİSİ  135

-       IV.GENEL OLARAK SÖZLEŞME KAVRAMI VE  SÖZLEŞMENİN KURULDUĞU AN  136

-       A. Sözleşmenin Tanımı  136

-       B. Sözleşme Özgürlüğü Kavramı  136

-       C. Sözleşmenin Kurulması  137

-       D. Garanti Sözleşmesinin Kurulduğu ve Bankanın Sorumluluğunun  Başladığı An  138

ÜÇÜNCÜ KISIM

-       BANKA TEMİNAT MEKTUPLARININ ÖDEME İSTEMİYLE İBRAZI

-       BİRİNCİ BÖLÜM

-       TEMEL KAVRAMLAR

-       I.İBRAZ KAVRAMI  145

-       II.ÖDEME TALEBİ  150

-       Kısmî Ödeme Talebi  152

-       Çoklu Ödeme Talebi  153

-       III. BANKA TEMİNAT MEKTUBUNUN TEYİT İÇİN İBRAZI VE TEYİT VEREN BANKANIN  

-       SORUMLULUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ  154

-       IV.GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İLE KREDİ KAYIT  BÜROSU A.Ş. ARASINDA İMZALANAN 18.03.2015  TARİHLİ PROTOKOL  160

İKİNCİ BÖLÜM

-       MUHATABIN ÖDEME TALEBİNDE BULUNABİLMESİ İÇİN GEREKLİ TEMEL ŞARTLAR

-       I.ÖDEMETALEBİNİN MUHATAP TARAFINDAN YAPILMASI  161

-       II.ÖDEME TALEBİNİN SÜRESİNDE YAPILMASI  161

-       III.TEMİNAT MEKTUBUNUN METNİNDE BELİRTİLEN RİZİKONUN GERÇEKLEŞMİŞ  

-       OLMASI  162

-       IV.USULÜNE UYGUN TALEPTE BULUNMA  166

-       A. Genel Olarak  166

-       B. Noter Aracılığıyla Ödeme Talebinde Bulunma  167

-       V.ÖDEMETALEBİNDE BULUNULMASININ BANKA  AÇISINDAN SONUÇLARI  168

-       Genel Olarak  168

-       B. Faiz Yükümlülüğü Açısından Değerlendirme  170

-       1.Faiz Kavramı  170

-       2.Bankanın Faiz Ödeme Yükümlülüğü Hangi Tarihten İtibaren Başlar?  171

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

-       ÖDEME TALEPLERİNİN MUHTELİF AÇILARDAN İNCELENMESİ

-       I.İLKTALEPTE ÖDEME KAYITLI TEMİNAT MEKTUPLARINA   İLİŞKİN ÖDEME  

-       TALEPLERİNİN İNCELENMESİ  173

-       İLK TALEPTE ÖDEME KAYDINI İÇERMEYEN VE  ÖDEMENİN ŞARTA BAĞLANDIĞI  

TEMİNAT  MEKTUPLARINA İLİŞKİN ÖDEME TALEPLERİNİN İNCELENMESİ  175

-       III. BANKA TEMİNAT MEKTUPLARINDA  MUACCELİYET MESELESİ  175

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

-       ÖDEME TALEBİNİ ALAN BANKANIN İNCELEYECEĞİ DİĞER HUSUSLARINMUHTELİF KRİTERLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

-       I.ÖDEME TALEBİNİN ŞEKLÎ BAKIMINDAN İNCELENMESİ  179

-       A. Ödeme Talebinin Yazılı Olması  180

-       1.Adi Yazılı Belge İle Talep  180

-       2.Ödeme Talebinin Sözlü Olarak Yapılması  183

-       B. Yazılı Ödeme Talebinin İçeriği  185

-       1.Rizikonun Gerçekleşmiş Olduğunu Bildirme  186

-       2.Paraya Çevrilmesi Talep Edilen Teminat Mektubu ve Talep Edilen Rakamın  Bildirmesi  190

-       a. Paraya Çevrilmesi Talep Edilen Teminat Mektubunun Belirtilmesi  190

-       Ödenmesi Talep Edilen Rakamın Bildirilmesi  191

-       Ödeme Talep Edilen Para Biriminin Belirtilmesi  192

-       Ödeme Talebine Eklenmesi Gereken Belgeler  192

-       a. Şarta Bağlı Teminat Mektuplarında Ek Belge Sunulması  193

-       b. Banka Teminat Mektubunun Aslının Eklenmesi  193

-       II. ÖDEME TALEBİNİ YAPACAK KİŞİ BAKIMINDAN İNCELEME  195

-       A. Muhatabın Gerçek Kişi Olması Halinde Ödeme Talebi  195

-       1.Bizzat Ödeme Talebinde Bulunma  195

-       2.Vekil Aracılığı İle Ödeme Talebinde Bulunma  196

-       a. Vekalet Sözleşmesi  196

-       b. Vekalet Sözleşmesinin Kurulması  197

-       c. Vekaletname  197

-       aa. Genel Vekaletname-Özel Vekaletname Ayırımı  198

-       bb. Özel Vekaletname ve Özel Yetki Kavramları  198

-       B. Muhatabın Tüzel Kişi Olması Halinde Ödeme Talebi  200

-       C. Banka Teminat Mektubunun Devri Halinde Ödeme Talebi  201

-       1.Teminat Mektubu Sözleşmesinin Bir Bütün Olarak Devri Halinde Ödeme Talebi.. 201

-       2.Banka Teminat Mektubundan Kaynaklanan Alacağın Devredilmesi Halinde  Ödeme Talebi  202

-       III.ÖDEME TALEBİNİN SÜRE BAKIMINDAN İNCELENMESİ  203

-       A. Vadeli Teminat Mektuplarında Ödeme Talebinde Bulunma Süresi  204

-       1.İbraz ve Ödeme Talebinin Vade İçerisinde Yapılması  205

-       2.İbrazın ve Ödeme Talebinin Vadeden Sonra Yapılması  206

-       Riskin Vadeden Sonra Gerçekleşmesi Durumunda Ödeme Talebi  210

-       4.Süre Uzatımı Yapılmış Banka Teminat Mektuplarında Ödeme Talebi  210

-       B. Vadesiz Teminat Mektuplarında Ödeme Talebinde Bulunma  Süresi  211

-       C. Mücbir Sebep Nedeniyle Süresinde Ödeme Talebinde Bulunulamaması  211

-       1.BankayıEtkileyen Mücbir Sebepler  211

-       2.MuhatabıEtkileyen Mücbir Sebepler  212

-       D. Banka Teminat Mektuplarında Zamanaşımı  213

-       1.ZamanaşımıKavramı  213

-       a. Vadeli Teminat Mektuplarında Zaman Aşımı Sorunu  213

-       b. Vadesiz(Süresiz) Teminat Mektuplarında Zamanaşımı  214

-       IV. ÖDEME TALEBİNİN YER BAKIMINDAN İNCELENMESİ  215

-       A. İbrazın Yapılacağı Yer  215

-       1.Şube Kavramı  216

-       2.TeminatMektubunu Veren Şubeye İbraz  217

-       3.TeminatMektubunu Veren Şubeden Başka Bir Şubeye İbraz  218

-       V.ÖDEME TALEP EDİLEN TEMİNAT MEKTUBU TİPİNE  GÖRE İNCELEME  219

-       A. Avans Teminat Mektuplarının Ödenmesi Talebi  219

-       B. Geçici Teminat Mektuplarının Ödenmesi Talebi  220

-       C. Kesin Teminat Mektuplarının Ödenmesi Talebi  221

BEŞİNCİ BÖLÜM

-       MUHATABIN ÖDEME TALEBİNİ İNCELEYEN BANKANIN VEREBİLECEĞİKARARLAR

-       I.BANKANINÖDEME KARARI VERMESİ  225

-       A. Ödemenin Kapsamı  226

-       1.Ana Para  226

-       2.Faiz  227

-       3.Temerrüt Faizi  227

-       B. Ödeme Yeri  228

-       Ödeme Talebinin Haksız Olduğunu Düşünen Lehtarın  Başvurabileceği Yol:  İhtiyati Tedbir  229

-       1.İhtiyatiTedbirin Tanımı  230

-       2.İhtiyati Tedbir Talebi ve Talepte Bulunabilecek Kişi  231

-       D. İhtiyati Tedbir Kararının Ödeme Talebinden Evvel Bankaya Tebliğ  Edilmesi  234

-       İbrazve Ödeme Talebinden Sonra Ancak Ödemeden Önce  İhtiyati Tedbir  

-       Kararının Tebliği  238

-       II.BANKANIN ÖDEME TALEBİNİ REDDETMESİ  242

-       A. Muhatabın Banka Aleyhine İcra Takibi Yapması  242

-       B. Muhatabın Bankaya Karşı Dava Açması  244

-       Ödeme Talebinin Reddine Dayanak Olan Hususlar: Defi ve İtirazlar  244

-       Banka Tarafından İleri Sürülemeyecek Defi ve İtirazlar  245

-       Banka Tarafından İleri Sürülebilecek Defi ve İtirazlar  245

-       Banka Teminat Mektubunun Metninden Anlaşılan Defi ve İtirazlar  246

-       Bankanın Kişisel Defileri  247

-       aa. Yanılma  247

-       bb. Aldatma  248

-       cc. Korkutma  249

-       dd. Takas  249

-       Kişisel Defilerde Dikkat Edilmesi Gereken Süre ve Beyan  Zorunluluğu  250

-       Muhatabın Ödeme Talebinin Hakkın Kötüye Kullanılması Halini Oluşturması 251

-       SONUÇ  253

-       KAYNAKÇA            259